HYOGO通信珠算競技大会

HYOGO通信珠算競技大会が行われます。

速く、正確に、落ち着いて!!

2021年10月16日